Skontaktuj się z nami +48 535 397 439
Obserwuj nasze social media

Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Piotra Pytla, w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. W niniejszym dokumencie mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim celu będę przetwarzać Państwa dane.

1. Podstawowe definicje i pojęcia

Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W niniejszym przypadku administratorem Państwa danych jest Piotr Pytel, prowadzący działalność gospodarczą pn. Twoi Eksperci Piotr Pytel ul. Strzelców Bytomskich, nr 32a, lok. 4, 41-902, poczta Bytom posługujący się NIP 6262780143 oraz REGON 242784860. W dalszej części dokumentu będę opisywał się jako „ADO” albo „administrator”.

Dane osobowe – zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016). Podstawowy akt prawny, stosowany od dnia 25 maja 2018 r., dotyczący ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

2. W jaki sposób ADO zbiera dane ?

Zbieram Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jeśli prowadzimy rozmowy w celu zawarcia umowy, lub gdy sami Państwo te dane przekazują.

Przekazują Państwo swoje dane bezpośrednio do ADO poprzez samo wejście na stronę Internetową ADO (o czym więcej piszemy w punkcie „cookies”), poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej (jeśli jest dostępny), za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez fizyczne dostarczenie nośnika danych do mnie (np. wysyłając list pocztą tradycyjną).

Jeśli kontaktują się Państwo ze mną w sposób opisany powyżej, to przekazują mi Państwo swoje dane dobrowolnie.

Dane osobowe mogą też być zebrane w sposób pośredni, tj. nie bezpośrednio od Państwa. Zbieranie danych w sposób pośredni ma miejsce, gdy Państwa dane otrzymam od osoby, która posiada Państwa dane i przekazuje je do mnie (np. podmiot, który Państwa kieruje na szkolenia, przekazuje kontakt do Państwa).

a) Po co ADO zbiera dane?

ADO zbiera Państwa dane w następujących celach:

1. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy łączy nas umowa bezpośrednia,

2. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym przekazywanie danych do urzędów skarbowych, wystawianie i przechowywanie faktur czy rachunków – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,

3. Realizacja naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadnione interesy ADO rozumiem:

a) Działanie na rzecz osoby kierującej Państwa na szkolenie,

b) dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

c) marketing usług własnych,

d) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,

e) tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, etc., a mających związek z przedmiotem naszej działalności

Jeśli w jakimkolwiek wypadku będę zbierać Państwa dane na podstawie Państwa osobnej zgody, to zakres zgody określi moje możliwości przetwarzania Państwa danych.

b) Czy przekazuję Państwa dane komukolwiek?

Dane mogą być przekazywane następującym typom odbiorców:

a) Podmiotowi, który skierował Państwa na szkolenie

b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, organom skarbowym (administracji skarbowej, kontroli skarbowej i in.) oraz innym instytucjom wykonującym zadania z zakresu obowiązków skarbowych,

c) Podmiotom świadczącym usługi tzw. wsparcia, jak biuro księgowe, archiwizacja lub niszczenie dokumentów – w zakresie wynikającym z charakteru takiej usługi oraz w celu poprawnego świadczenia usług przez ADO,

d) Podmiotom dostarczającym rozwiązania informatyczne, w tym podmiotom serwisującym nasze oprogramowanie używane do świadczenia usług,

e) Naszym pracownikom, współpracownikom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,

f) Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),

g) Innym organom państwowym i samorządowym, w tym organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na mnie, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,

h) Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.

Nie planuję przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, np. w wyniku zmian przepisów prawa czy w związku z realizacją umowy, wówczas poinformuję Państwa o tym fakcie.

c) Przez jaki czas będziemy trzymać Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. W dużej części wypadków oznacza to okres pięciu lat od końca roku, w którym zakończyłem świadczenie usług na Państwa rzecz.

W przypadku posiadania przeze mnie prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. Powyższe oznacza m. in. przechowywanie danych do końca okresu przedawnienia roszczeń, jeśli z tymi danymi może wiązać się dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.

Jeżeli przesłali mi Państwo swoje dane dobrowolnie, np. wysyłając do nas wiadomość e-mail czy przesyłkę pocztą tradycyjną, a były to dane, których nie żądałem od Państwa ani nie były mi potrzebne do realizacji żadnych moich obowiązków czy interesów (takie sytuacje będą miały miejsce gdy, m. in. prześlą do mnie Państwo zapytanie ofertowe, pytanie o świadczenie przeze mnie usług czy CV), wówczas dane takie będę usuwać niezwłocznie – chyba, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (np. odpowiem na ofertę czy skontaktuję się z kandydatem do pracy).

d) Dodatkowe Państwa uprawnienia

W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania ode mnie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

W przypadku, gdy dane przetwarzam na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa w zakresie danych osobowych zostały przeze mnie naruszone, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zwracamy uwagę, że w wielu wypadkach zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na ADO. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na

Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.

e) Cookies

Niniejsza strona WWW korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”). Jest to technologia automatycznie gromadząca określone informacje, które mają na celu przede wszystkim poprawne wyświetlanie strony, czy ułatwienie korzystania z niej (np. zapamiętywanie pól wypełnianych formularzy, nawigacja po stronie). Ciasteczka mogą jednak zapisywać historię odwiedzanych stron i w ten sposób tworzyć zestawienia dotyczące np. Państwa preferencji (często odwiedzanych stron WWW).

Aby wyłączyć lub zmodyfikować działanie cookies, konieczna jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim jednak wypadku nasza strona WWW może nie działać w pełni prawidłowo.

f) Media społecznościowe i inne strony WWW

ADO może korzystać z mediów społecznościowych w celu kontaktu z Państwem lub promowania swoich usług. W takim wypadku Państwa dane mogą być zbierane przez właściciela danego medium i ADO nie ma wpływu na takie osoby ani zakres przetwarzanych danych. Wykorzystanie przez Państwa mediów społecznościowych jest dobrowolne.

Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie WWW mogą znaleźć się odnośniki do stron WWW osób trzecich. ADO nie ma wpływu na właścicieli takich stron i nie jest w stanie zapewnić, czy zbierają oni Państwa dane, a jeśli tak – w jakim zakresie je przetwarzają. ADO nie wymaga od Państwa korzystania z takich stron osób trzecich.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@piotrpytel.pl