Skontaktuj się z nami +48 535 397 439
Obserwuj nasze social media

Regulamin usługi Newsletter

 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Piotra Pytel, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Twoi Eksperci Piotr Pytel Strzelców Bytomskich, nr 32a, lok. 4, 41-902, poczta Bytom posługującego się NIP 6262780143 oraz REGON 242784860 (dalej „Usługodawca”).

 2. Usługa Newsletter („Usługa”) polega na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, promocyjnymi i podobnym, na zdefiniowany uprzednio adres osoby korzystającej z Usługi („Użytkownik”).

 3. Zawarcie Umowy dotyczące Usługi następuje poprzez podanie przez Użytkownika odpowiedniego adresu e-mail, zatwierdzeniu tego adresu oraz potwierdzenia adresu e-mail (chwilą zawarcia Umowy jest potwierdzenie adresu). Użytkownik podaje adres w polu do tego przeznaczonym, na stronie WWW Usługodawcy, co potwierdza kliknięciem przycisku „zapisz do newslettera” lub równoznacznego. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego potwierdzenie jest konieczne do aktywacji Usługi.

 4. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, w każdej chwili. Użytkownik może rozwiązać umowę i tym samym zrezygnować z Usługi w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „wypisz” lub równoznacznego, w wiadomości e-mail otrzymanej w ramach Usługi, bądź poprzez wysłanie e-mail z prośbą o wypisanie z newslettera na adres: biuro@piotrpytel.pl

 5. Do prawidłowego korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, oraz posiadanie aktywnego konta e-mail z ustawieniami filtrów wiadomości dopuszczającymi wiadomości z konta Usługodawcy. Każda ze Stron ponosi wyłącznie własne koszty związane z korzystaniem z Usługi.

 6. Korzystanie z Usługi nie stanowi przyznania przez Usługodawcę praw do przesyłanych treści innych, niż możliwość odtwarzania tych treści i przenoszenia między urządzeniami. Treść zawarta w Newsletterze podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. Zabronione jest korzystanie z Usługi w sposób naruszające powszechnie obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich, w szczególności Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści niezgodnych z prawem lub wykorzystywać Usługę do dostarczania takich treści.

 8. Użytkownik zobowiązany jest, przy korzystaniu z Usługi, używać do tego celu wyłącznie adresu e-mail, do którego posiada stosowne prawa.

 9. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Usługi lub jej zawieszenia w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności łamie powszechnie obowiązujące prawo.

 10. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Użytkownik może przesyłać na adres e-mail biuro@piotrpytel.pl lub adres rejestrowy Usługodawcy wskazany w pkt. 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej przedmiot reklamacji (opis problemu), dane Użytkownika (co najmniej adres e-mail, z którego korzysta w ramach Usługi) oraz żądanie. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni i odpowiada na adres wskazany przez Użytkownika jako adres do odpowiedzi, a przy braku takiego wskazania – na adres e-mail tego Użytkownika.

 11. Korzystanie z Usługi i podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z Usługi.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Usługi spowodowaną:
  1. działaniem siły wyższej,
  2. niedziałaniem systemów teleinformatycznych po stronie Użytkownika (w tym jego urządzenia końcowego lub dostawcy usług e-mail),
  3. jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią Internet.

 13. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce Polityka Prywatności. W przypadku Usługi, dane przekazane przez Użytkownika w postaci jego adresu e-mail mogą zostać przekazane osobie trzeciej, świadczącej usługi wsparcia (dostarczającego narzędzia) do Usługi i dane te mogą być przetwarzanie poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować, że podmiot ten wprowadził adekwatne zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

 14. Usługodawca może zmienić zasady świadczenia Usługi, w tym opisane Regulaminem, w następujących przypadkach:
  1. Zmiana podyktowana jest zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczeniem kompetentnego organu,
  2. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania Usługi do wymogów lub zaleceń organów zajmujących się bezpieczeństwem czy ochroną danych,
  3. Zmiana wynika ze zmiany organizacyjnej przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym zmiany narzędzi wykorzystywanych do świadczenia Usługi.

 15. W przypadku zmiany zasad świadczenia Usługi, Usługodawca poinformuje o projektowanych zmianach z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na proponowane zmiany, może wypowiedzieć umowę dotyczącą Usługi bez konsekwencji w sposób przewidziany Regulaminem dla rezygnacji z Usługi.

 16. Usługodawca może czasowo zawiesić świadczenie Usługi z przyczyn technicznych, w szczególności celem przeprowadzenia prac remontowych. Usługodawca poinformuje o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni (o ile będzie to technicznie możliwe).

 17. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Usługodawcy: https://piotrpytel.pl/regulamin-newslettera

 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 lutego 2023 r.