Skontaktuj się z nami +48 535 397 439
Obserwuj nasze social media

 

Regulamin sklepu

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.piotrpytel.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Twoi Eksperci Piotr Pytel, Bytom (41-902), ul. Strzelców Bytomskich 32A/4, NIP: 6262780143 (zwany dalej Administratorem). O ile nie wskazano odmiennie, wszelkie usługi i towary są sprzedawane (świadczone) przez Administratora.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może ono funkcjonować niepoprawnie lub nie funkcjonować.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności nie wolno mu dostarczać treści zabronionych przez przepisy prawa.

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

Za pośrednictwem Serwisu prowadzona jest sprzedaż kursów internetowych, kursów na płytach DVD, wstępów na seminaria na żywo, programów internetowych oraz innych towarów i usług opisanych w Serwisie.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane towary lub usługi (Transakcja).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności, każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji i dostępnych przed złożeniem zamówienia.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 6. Płatności za towary i usługi realizowane są z góry. Dla usług świadczonych przez dany okres czasu (okresowo), okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy i płatności realizowane są z góry za dany okres rozliczeniowy (chyba, że w opisie usługi wyraźnie zaznaczono odmiennie). Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie dostępnymi kanałami płatności – tPay, PayPal (aktualna lista form płatności oraz operatorów płatności dostępna jest w Serwisie, pod adresem: www.piotrpytel.pl/zamowienie)  tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
 7. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektroniczna (wysłanie danych dotyczących produktu takich jak miejsce szkolenia itp. na podany podczas składania zamówienia adres e-mail). Inne formy dostawy są każdorazowo wskazane przy danym produkcie w Serwisie. Administrator przystępuje do realizacji Transakcji niezwłocznie po otrzymaniu pełnej płatności i w przypadku dostawy drogą elektroniczną, przedmiot Transakcji jest dostępny dla Użytkownika w ciągu 24h od finalizacji Transakcji. Termin dostawy innymi metodami podany jest przy danej usłudze lub towarze w Serwisie.
 8. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie danych, które mają się pojawić na fakturze. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić odpowiedni formularz podczas składania zamówienia.
 9. Administrator jest zobowiązany wydać Użytkownikowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą tego Użytkownika, na innym trwałym nośniku. W taki sam sposób Administrator potwierdza takiemu Użytkownikowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Administrator wymaga od takiego Użytkownika złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 11. Administrator przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Administrator oferuje przekazanie takich informacji w formie wiadomości e-mail.

§ 4 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje – na podstawie i w granicach przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Oświadczenie można złożyć wykorzystując formularz wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu i wysyłając je na adres: Twoi Eksperci Piotr Pytel, Bytom (41-902), ul. Strzelców Bytomskich 32A/4, czy na adres e-mail: biuro@twoieksperci.pl Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 4. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Administrator zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wskazanego w §3 ust. 10, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Użytkownik nie ponosi kosztów:
  a) świadczenia usług za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Administrator nie poinformowała Użytkownika o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,
  2. Użytkownik nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z §3 ust. 10,
  b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  1. Użytkownik nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
  2. Użytkownik nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
  3. Administrator nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z §3 ust. 11,
  c) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administrator utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli;
  8. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administrator o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji jest świadczenie usług, wówczas usługa taka będzie świadczona przez okres wskazany w opisie usługi w Serwisie. Brak takiego wskazania terminu oznacza, że usługa świadczona jest przez czas nieokreślony i w takim wypadku  każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy w każdym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania każdej umowy o świadczenia powtarzające się, w tym o świadczenie usług, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli druga strona narusza swoje zobowiązania lub niedopełnia obowiązków wobec drugiej strony, pomimo wezwania strony naruszającej do zaprzestania naruszeń (dopełnienia obowiązków) w zakreślonym, nie krótszym niż 7 dni terminie i bezskutecznym upływie takiego terminu.
 3. W przypadku, gdy dana usługa oferowana przez Administratora może być wypowiedziana (co wynika z opisu takiej usługi), wówczas Administrator może ją wypowiedzieć z zachowaniem tego terminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany organizacyjnej wpływającej na zasady świadczenia usług, działania osób trzecich, na które nie miał wpływu, działanie siły wyższej (w tym aktów władzy rządowej i samorządowej, długotrwałej choroby).

§ 6 REKLAMACJE

 1. Administrator zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi zakupionych rzeczy bez wad. Jeśli dla danego towaru istnieje dodatkowa forma gwarancji lub usług posprzedażnych (poza zakresem przewidzianym prawem), wówczas w opisie takiego towaru pojawi się stosowna adnotacja (ze wskazaniem istnienia, treści takich gwarancji i sposobie realizacji usług posprzedażnych).
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu oraz zakupionych towarów lub usług mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi (na adres wskazany w nagłówku Regulaminu) lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną Administratora: biuro@twoieksperci.pl.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez odpowiedniej podstawy prawnej i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Szczegółowe postanowienia w przedmiocie przetwarzania danych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Administrator poinformuje Użytkowników o przypadkach czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni..
 3. Administrator z przyczyn technicznych nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, w szczególności w przypadkach spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Administrator informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; Administrator w pierwszej kolejności proponuje takiemu Użytkownikowi wzajemne negocjacje w celu rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika. Administrator informuje także o istnieniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR) przy udziale wyspecjalizowanych podmiotów, np. Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegóły dotyczące ADR, w tym dostępu do procedur w/w podmiotów, Użytkownik może uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Administrator może dokonać zmian w Regulaminie, celem dostosowania go do zmienionej oferty,  zmian w przepisach prawa czy zmian organizacyjnych swojej działalności. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Administratora z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie (o czym Użytkownicy będą także osobno informowani). Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Serwisu (w szczególności złożone zamówienie będzie realizowane według uprzednich zasad, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2021r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Twoi Eksperci Piotr Pytel, Bytom (41-902), ul. Strzelców Bytomskich 32A/4 e-mail biuro@twoieksperci.pl,  tel. 535-397-439 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres Twoi Eksperci Piotr Pytel, Bytom (41-902), ul. Strzelców Bytomskich 32A/4), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Twoi Eksperci Piotr Pytel, Bytom (41-902), ul. Strzelców Bytomskich 32A/4 e-mail: biuro@twoieksperci.pl tel. 535-397-439

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*)Niepotrzebne skreślić.